IUNG
Strona główna
Umowa partnerska pomiędzy IUNG-PIB a Lubelskim Węglem Bogdanka S.A.

23.09.2020  W dn. 27-04-2020 r. pomiędzy Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym a Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. została podpisana umowa partnerska na realizację projektu pt. „Gleba – przestrzeń rolnicza. Zrównoważone rolnictwo na terenach okołogórniczych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.”.

Głównym celem tego projektu jest wsparcie gospodarki rolnej prowadzonej w myśl zrównoważonego rolnictwa na obszarach okołogórniczych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik uprawy, racjonalnego nawożenia oraz zabiegów i rozwiązań niwelujących skutki suszy rolniczej.

Cele współpracy realizowane są w 3 etapach, pn. Inwentaryzacja (1), Analiza (2), Informacja + edukacja (3), które pozwolą na rozpoznanie głównych ograniczeń dla rolnictwa oraz umożliwią kompleksową ocenę środowiska glebowego z wykorzystaniem zasobów analitycznych Instytutu. W pierwszym etapie na podstawie opracowań mapowych (m. in. mapa glebowo-rolnicza Polski 1:25000, dane monitoringu suszy rolniczej, dane użytkowania gruntów) oraz wizji w terenie, wytypowano 110 punktów poboru próbek glebowych odzwierciedlających zmienność pokrywy glebowej oraz potencjalne strefy wpływu działalności górniczej na rolniczą przestrzeń produkcyjną. Punkty te zostały zlokalizowane w obszarze gminy Ludwin, Cyców oraz Puchaczów (mapa). W drugim etapie pobrane próbki glebowe zostaną poddane szczegółowym analizom fizykochemicznym (m. in. odczyn pH, kwasowość hydrolityczna, skład granulometryczny, zawartość węgla i azotu całkowitego, zawartość węgla organicznego, zasolenie, zawartość mikro i makro składników oraz ich form przyswajalnych, całkowita zawartość pierwiastków śladowych, zawartość iłu łatwodyspergowalnego) w celu opracowania dedykowanych zaleceń do działań stymulujących rozwój agroekologiczy na badanym obszarze. Otrzymane wyniki analiz laboratoryjnych umożliwią uzyskanie niezbędnej wiedzy związanej z możliwością podejmowania działań w celu optymalizacji produkcji rolniczej z zachowaniem walorów środowiskowych terenu i efektywną adaptacją do zmian klimatu.

Dodatkowo, na podstawie uzyskanych danych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wykona dla zainteresowanych podmiotów broszury edukacyjno-informacyjne (materiały upowszechnieniowe), pt. „Zalecenia dla rolnictwa – podstawowy zestaw praktyk rolniczych” wydane w trzech częściach: Nawożenie i środki ochrony roślin (1), Przeciwdziałanie skutkom suszy rolniczej (2), Programy dopłat dla rolników (3). Planowane jest również zorganizowanie spotkania konsultacyjnego dla społeczności lokalnej oraz zainteresowanych pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczące doskonalenia technologii produkcji roślinnej w celu uzyskiwania ziemiopłodów o pożądanej jakości w sposób bezpieczny dla środowiska z uwzględnieniem zasad Wspólnej Polityki Rolnej.

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Siebielec - prof. IUNG-PIB

Dane kontaktowe- mail: gleba @ iung.pulawy.pl             

Tel:  81 4786 919

 

/AUJ,GS/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy