Powrót
Podstawowe zasady recenzowania monografii naukowych:

 1. Do oceny każdej pracy naukowej powołuje się jednego lub dwóch (jeśli tematyka pracy dotyczy różnych dziedzin nauki) niezależnych recenzentów w spoza jednostki.
 2. Wyboru Recenzentów dokonuje się spośród grona wybitnych specjalistów w danej tematyce badawczej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a)    bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b)    relacje podległości zawodowej,
  c)    bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych opracowań naukowych są zamieszczane na stronach wydawnictwa „Monografie i Rozprawy Naukowe”.