Powrót
Wskazówki dla Recenzentów:
W wydawnictwie „Monografie i Rozprawy Naukowe” publikowane są recenzowane prace o charakterze monografii i oryginalne rozprawy naukowe z zakresu agronomii oraz ochrony i kształtowania środowiska rolniczego.
 
Redakcja w trosce o jakość publikowanych prac zwraca się z uprzejmą
prośbą o ich wnikliwą ocenę merytoryczną i formalną. Recenzja powinna dostarczyć jedno-
znacznych odpowiedzi na następujące pytania:
 • Czy tytuł jest zrozumiały i adekwatny do treści,
 • Czy abstrakt informuje, dlaczego podjęto badania, jakie zastosowano metody oraz jakie uzyskano wyniki i dlaczego są one ważne dla nauki lub praktyki,
 • Czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań, czy nie jest zbyt długi i nie zawiera informacji, ktore powinny się znaleźć w innych rozdziałach,
 • Czy materiał i metody wybrano poprawnie, wyczerpująco opisano oraz czy doświadczenia zostały właściwie zaplanowane i przeprowadzone,
 • Czy wyniki są kompletne, prawidłowo opisane i poprawnie opracowane statystycznie, czy tekst jest zgodny z tabelami i rysunkami, czy rozdział nie zawiera zbędnych informacji,
 • zy tabele i rysunki zawierają niezbędne informacje, czy są właściwie opisane (jednostki, defi nicje i skroty) i zrozumiałe bez sięgania do tekstu,
 • Czy w dyskusji poprawnie podsumowano uzyskane wyniki, czy zostały one właściwie
  i wyczerpująco zinterpretowane oraz porownane z wynikami innych badań,
 • Czy wnioski są uzasadnione wynikami badań, poprawnie uogolnione i sformułowane, czy nie są jedynie streszczeniem uzyskanych wynikow,
 • Czy w pracy wykorzystano odpowiednio dobraną literaturę,
 • Czy praca napisana jest poprawnie językowo.
 
  W przypadku prac problemowych prosimy ocenić, czy: podjęto w nich problematykę mają-
cą istotne znaczenie poznawcze, syntetycznie scharakteryzowano stan wiedzy w danej dziedzi-nie, przedstawiono ocenę słuszności stawianych hipotez badawczych, wskazano nowe hipotezy oraz określono kierunki potrzebnych badań.
 
W konkluzji recenzji prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy wartość naukowa opracowa-
nia kwalifikuje je do druku (bez zmian, po wprowadzeniu zmian sugerowanych w recenzji), czy też nie powinno być ono publikowane ze względu na zbyt niski poziom naukowy lub z innych przyczyn (jakich ?).
 
Podpisany wydruk recenzji należy dołączyć do umowy i rachunku  przesłać na adres:
 Mgr Katarzyna Mikulska
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czartoryskich 8
  24-100 Puławy