Powrót
OCENA PRAC I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIERZETELNOŚCI NAUKOWEJ:

  1. Każda praca wstępnie zaakceptowana przez redakcję jest oceniana przez jednego lub dwóch (jeśli tematyka pracy dotyczy różnych dziedzin nauki) niezależnych recenzentów.
  2. Autor otrzymuje kopie recenzji i uwag zaznaczonych przez recenzentów w pracy naukowej.
  3. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do publikacji podejmuje redaktor naczelny czasopisma w oparciu o opinie recenzentów i odpowiedzi na recenzje.
  4. Autor jest informowany o przyczynach odrzucenia pracy.
  5. W przypadku podejrzenia o nierzetelność naukową (np. plagiat) redakcja prosi autora o wyjaśnienia.
  6. Jeżeli nierzetelność zostanie udowodniona, redakcja informuje o tym autora i instytucję, w której afiliowany jest autor. Jednocześnie wstrzymuje wydanie pracy lub dołącza informację o stwierdzonych nieprawidłowościach do opublikowanej już wersji internetowej i posiadanych egzemplarzy drukowanych.